Balanserar grundfrekvenser i plus- eller minuspolaritet!

Enter Title

Rayonex Analys- och harmoniseringssystemet (RAH)

De bästa terapeuternas bästa program - genom nya insikter, nya frekvenssammanställningar och en ny apparatteknik tillämpar i dag nationellt och internationellt mer än 5 500 terapeuter bioresonans enligt Paul Schmidt.

Många av dem har kunnat specialisera sig, t.ex. genom framgångar vid speciella sjukdomar, som ofta gör terapeuten till en expert inom ett visst område. Vi har i dag exempelvis tillgång till medicinska experter, som utformar hela sin praktik för harmonisering av sjukdomar som har förorsakats av sjukdomsalstrare eller som är experter inom områdena avgiftning, energibalans, psykisk obalans o.s.v.

Dessa experter har tidigare skapat terapiprogram för olika teman, som har använts under många år och med framgång i tusentals fall. Vi ställer anspråk på att det nya Rayonex Analys- och harmoniseringssystemet (RAH) skall integrera de bästa terapeuternas bästa program. 
 

Expertgrupp om det nya RAH

Vi har upprättat en expertgrupp med deltagande av terapeuter, “Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin“, representanter för utländska intressegrupper, “Therapiezentrum“ samt “Heilpraktikerschule“ i Sauerland pyramiderna.

Målet är att ta hänsyn till så många intressen som möjligt och att samtidigt skapa ett beslutsråd, som utvärderar och integrerar nya förslag. Speciellt det sistnämnda är mycket viktigt för oss. RAH skall nämligen utgöra ett öppet system, i vilket man kan integrera nya program – men även nya terapeuter. En förutsättning för detta är, att programmen redan har utprovats framgångsrikt i praktiken. Expertgruppen beslutar därefter efter olika tester om integrationen av nya program. 
 

RAH:s konstruktion

Det nya systemet har en tydlig medicinsk struktur både i analysen och i harmoniseringen. Uppbyggnaden och indelningen härstammar från Rayonex egen Heilpraktikerschule. Där undervisar man både i orsaksorienterad bioresonans enligt Paul Schmidt och i den kunskap som krävs för att kunna avlägga examen. RAH skiljer mellan analysen som kan fastställa störningarna och harmoniseringen som målinriktat skall stimulera egenregulationen. 

Analysen inom RAH börjar med de kausala inflytandena, som t.ex. vitalisering, elektrosmog, geopati, syra-bas-balans o.s.v. Därefter möjliggörs tester av hela fysiologin. I en tydligt indelad konstruktion kan man då genomföra analyser med början vid cell och vävnad samt ända fram till de enskilda organsystemen. Här finner man både support för intuitiva testförfaranden, där terapeuten kan hoppa snabbt mellan de enskilda organområdena och ett testsystem som möjliggör en total test.

Testerna pågår så att säga från helhet till detalj. Man kan t.ex. testa hela området synorgan. Om man fastställer en störning här, kan man detaljerat testa, om störningen exempelvis berör ögonkamrarna, ögonhinnorna, ögonmuskulaturen o.s.v. Om man fastställer en störning i ögonhinnorna, kan man ytterligare detaljtesta om störningen t.ex. berör bindhinnan, näthinnan o.s.v. 

Den stora fördelen:Genom att man testar överordnade områden kan testprocessen påskyndas avsevärt, sedan kan man emellertid, om så krävs, testa ner till minsta detalj. Speciella underpunkter i analysen gör det dessutom möjligt att testa t.ex.: Schüssler-salter eller Dr Bachs blomsterterapi.

För tillfället är RAH utrustat med mer än 780 frekvensstrukturer, med vilka man kan analysera eller harmonisera. I bilagan till denna produktinformation finner du en uppställning över alla frekvensspektra som står till förfogande. 

Utbildningsmaterialet vid Heilpraktikerschule i Sauerland pyramiderna har utgjort en förlaga för RAH.
 

En kortare harmoniseringstid

I RAH överförs frekvensstrukturerna med hjälp av så kallade transfervärden, som motsvarar Schumanns frekvensområden. Erfarenheten visar, att tiden för harmoniseringen kan reduceras till nära en tredjedel, om man förändrar transfervärdena under harmoniseringen. Detta kan jämföras med en akustisk signal, som man efter en längre tid inte längre uppfattar eller som man då uppfattar betydligt sämre.

Om man i stället förändrar tonhöjden permanent uppstår upprepat nya uppmärksamhetssignaler för organismen. Följande bild förtydligar detta. På axeln till vänster ser man den terapeutiska intensiteten. På axeln nedan ser man harmoniseringstiden.

Om man nu överför ett frekvensmönster med konstanta transfervärden till organismen, så minskar den terapeutiska intensiteten över tid. Därför behöver man längre harmoniseringstider. I RAH förändras däremot transfervärdena konstant, därför bibehålls frekvensspektrats höga terapeutiska intensitet.

Resultatet: Harmoniseringstiden förkortas betydligt.

Processen påskyndas dessutom genom att frekvensspektra i analysen skiljer sig från harmoniseringens frekvensspektra. Genom snävare frekvensspektra intensiveras och påskyndas analysen, harmoniseringen drar i stället nytta av bredare frekvensspektra.